Etiquette en Reglement:

1. Het lidgeld wordt tijdig betaald.

2. Het is verboden te roken in de zaal.

3. Het clubbestuur is niet verantwoordelijk maar wel verzekerd voor ongevallen

4. Minderjarigen mogen niet zonder toelating van de ouders aan de lessen deelnemen

5. Leden in staat van dronkenschap worden niet toegelaten tot de lessen.

6. De tatami wordt niet betreden met schoenen.

7. De toegang aan de tatami kan geweigerd worden aan leden die niet rein zijn. De nagels dienen steeds kort geknipt te zijn.

8. Er mogen op de tatami geen sieraden gedragen worden.

9. ieder lid is de hogere gordels eerbied verschuldigd.

10.Om de tatami te verlaten, om welke reden dan ook, dient steeds de toestemming gevraagd te worden aan de Sensei.

11. Bij het betreden en verlaten van de tatami wordt steeds gegroet.

12. Er worden geen overbodige woordenwisselingen gevoerd tijdens de oefeningen.

13. Minderjarigen mogen het gebouw, zonder schriftelijke toestemming van de ouders, niet verlaten.

14. Er worden alleen wapens van de club gebruikt.

15. Ieder kwetsuur, hoe klein ook, wordt steeds aan de monitor gemeld.

16. De leden zijn niet verplicht oefeningen uit te voeren die ze zelf, boven hun mogelijkheden achten.

17. Na de tweede verwitiging heeft de sensei het recht het lid uit te sluiten van de les.

18. Ouders of grootouders hebben geen zeggenschap op de tatami aan hun kinderen, of kleinkinderen ook familie inbegrepen.

19. Leden die misbruik maken van de jiujitsu kennis zullen uit de club gesloten worden.

Niet naleven van dit reglement kan schorsing voor onbepaalde tijd tot gevolg hebben, zonder teruggave van reeds betaalde lidgeld.